Legal Connect Sustainability

ลีกัล คอนเน็กท์
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มายึดถือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ โดยเราทำงานด้วยความพอประมาณไม่เกินตัว เกินกำลังความสามารถ แต่จะค่อย ๆ พัฒนาไปอย่างมีขั้นตอน เราใช้ความมีเหตุผลในการทำงาน แก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เราสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่องค์กรด้วยระบบการจัดการที่แตกต่าง พัฒนาองค์กรจากภายใน สร้างนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน และเพิ่มคุณค่าองค์กรด้วยการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

นอกจากนี้ ลีกัล คอนเน็กท์ ยังมุ่งสร้างพนักงานให้มีความรู้ และคุณธรรม พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้พนักงานเข้าใจและเข้าถึงการทำงานที่แท้จริง ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม เกิดวัฒนธรรมการส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อบ่มเพาะให้เกิดความยั่งยืนของ ลีกัล คอนเน็กท์ ต่อไป

8 Strategies for driving the organization,
The Sustainability Framework of The Legal Connect

Fair Operating
Practices

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ลีกัล คอนเน็กท์ ตระหนักถึงเรื่องการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรม
ไม่ทำธุรกิจเพื่อแข่งขันกับสถาบันการเงินใด แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ว่าจ้าง
สถาบันการเงิน นักลงทุน และชุมชนรอบบริษัท

sustain_img-02
sustain_img-03

Anti-Corruption

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ลีกัล คอนเน็กท์ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้องในการทำงานทุกส่วน
ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักรู้ในผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชั่น

Respect
Human Rights

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ลีกัล คอนเน็กท์ มีแนวทางในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด ไม่ว่าจะมีถิ่นกำเนิด สัญชาติ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์
เพศ สีผิว ศาสนา ภาษาหรือสถานะทางสังคมเช่นใด
โดยมีการส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสต่อบุคคลต่างๆ
อย่างเสมอภาค รวมทั้งยังใช้เป็นหลักการสำคัญในการ
พัฒนางานส่วนทรัพยากรบุคคลของ ลีกัล คอนเน็กท์

sustain_img-04
sustain_img-05

Fair Treatment
with Employees

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

ลีกัล คอนเน็กท์ ให้ความสำคัญในคุณค่าของพนักงาน โดยผู้บริหาร
จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม มีเมตตา ใช้เหตุผล
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่พนักงาน
รวมทั้งส่งเสริมการสร้างมุมมองความคิดที่ถูกต้อง ให้รู้จักการสร้าง
ความสามัคคี สร้างคุณธรรม มีจริยธรรม และสร้างความเพียร
เพื่อให้พนักงานสามารถนำไป ใช้การดำเนินชีวิตด้วย
นอกจากนี้ ลีกัล คอนเน็กท์ ยังได้จัด สวัสดิการให้เหมาะสมและเปิดโอกาส
ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผลจากพนักงาน

Responsibility to
Clients and Deptors

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและลูกหนี้

ลีกัล คอนเน็กท์ มีหลักการและแนวทางความรับผิดชอบต่อลูกค้า และลูกหนี้
ด้วยการพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ต่อทั้งสถาบันการเงินและลูกหนี้ รวมถึงมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย มีการให้ข้อมูลตามความเป็นจริงและถูกต้องครบถ้วน
ตามปรัชญาในการทำงานของ ลีกัล คอนเน็กท์

sustain_img-06
sustain_img-07

Environment
Conservation

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ลีกัล คอนเน็กท์ ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดย ลีกัล คอนเน็กท์
นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทมาใช้ในการทำงาน
เพื่อลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองและมีนโยบายการประหยัดพลังงาน
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของ
ลีกัล คอนเน็กท์

Community and
Social Development

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ลีกัล คอนเน็กท์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม จึงเข้าร่วมกับโครงการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม
โดยมุ่งเน้นกิจกรรม สนับสนุนการศึกษา สนับสนุนศาสนา และร่วม
สร้างอาชีพ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถ
แม้ไม่มีวุฒิการศึกษา เข้าร่วมทำงานกับ ลีกัล คอนเน็กท์ ในบางตำแหน่ง

65B5AADE-4E0B-473D-A8FD-D50FF539065E
sustain_img-09

Innovation

นวัตกรรม

ลีกัล คอนเน็กท์ ได้พัฒนาการสร้างนวัตกรรมในการบริหาร
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน 
มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
เพื่อช่วยลดเวลาการทำงานและสร้างเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
อันจะทำให้พนักงานมีเวลานำมาพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ
และไปสร้าง ประโยชน์ให้แก่ตนเอง ผู้อื่น สังคม ประเทศชาติ