Sustainability

Legal Connect has deployed to use the Philosophy of Sufficiency Economy as a guiding principle of its business conduct.

8 Strategies for driving the organization, The Sustainability Framework of The Legal Connect

Fair Operating Practices

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ลีกัล คอนเน็กท์ ตระหนักถึงเรื่องการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรม ไม่ทำธุรกิจเพื่อแข่งขันกับสถาบันการเงินใด แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ว่าจ้างสถาบันการเงิน นักลงทุน และชุมชนรอบบริษัท

Anti-Corruption

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ลีกัล คอนเน็กท์ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยมุ่งเน้นการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้องในการทำงานทุกส่วนด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักรู้ในผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชั่น

Respect Human Rights

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ลีกัล คอนเน็กท์ มีแนวทางในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด ไม่ว่าจะมีถิ่นกำเนิด สัญชาติ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ เพศ สีผิว ศาสนา ภาษาหรือสถานะทางสังคมเช่นใด โดยมีการส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสต่อบุคคลต่างๆอย่างเสมอภาค รวมทั้งยังใช้เป็นหลักการสำคัญในการพัฒนางานส่วนทรัพยากรบุคคลของ ลีกัล คอนเน็กท์

Fair Treatment with Employees

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

ลีกัล คอนเน็กท์ ให้ความสำคัญในคุณค่าของพนักงาน โดยผู้บริหารจะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม มีเมตตา ใช้เหตุผลสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่พนักงานรวมทั้งส่งเสริมการสร้างมุมมองความคิดที่ถูกต้อง ให้รู้จักการสร้างความสามัคคี สร้างคุณธรรม มีจริยธรรม และสร้างความเพียรเพื่อให้พนักงานสามารถนำไป ใช้การดำเนินชีวิตด้วยนอกจากนี้ ลีกัล คอนเน็กท์ ยังได้จัด สวัสดิการให้เหมาะสมและเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผลจากพนักงาน

Responsibility to Clients and Deptors

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและลูกหนี้

ลีกัล คอนเน็กท์ มีหลักการและแนวทางความรับผิดชอบต่อลูกค้า และลูกหนี้ด้วยการพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อทั้งสถาบันการเงินและลูกหนี้ รวมถึงมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพปลอดภัย มีการให้ข้อมูลตามความเป็นจริงและถูกต้องครบถ้วนตามปรัชญาในการทำงานของ ลีกัล คอนเน็กท์

Environment Conservation

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ลีกัล คอนเน็กท์ ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดย ลีกัล คอนเน็กท์ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทมาใช้ในการทำงาน เพื่อลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองและมีนโยบายการประหยัดพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของลีกัล คอนเน็กท์

Community and Social Development

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ลีกัล คอนเน็กท์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม จึงเข้าร่วมกับโครงการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยมุ่งเน้นกิจกรรม สนับสนุนการศึกษา สนับสนุนศาสนา และร่วมสร้างอาชีพ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถแม้ไม่มีวุฒิการศึกษา เข้าร่วมทำงานกับ ลีกัล คอนเน็กท์ ในบางตำแหน่ง

Innovation

นวัตกรรม

ลีกัล คอนเน็กท์ ได้พัฒนาการสร้างนวัตกรรมในการบริหารการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เพื่อช่วยลดเวลาการทำงานและสร้างเพิ่มประสิทธิภาพของงาน อันจะทำให้พนักงานมีเวลานำมาพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ และไปสร้าง ประโยชน์ให้แก่ตนเอง ผู้อื่น สังคม ประเทศชาติ