About Legal Connect

ลีกัล คอนเน็กท์ จำกัด

บริษัท ลีกัล คอนเน็กท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักให้บริการทางด้านกฎหมาย และติดตามหนี้สิน ด้วยแนวคิดของการให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องแก่ลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้เกิดความเข้าใจในผลกระทบของหนี้ และแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหนี้ ให้มีโอกาสกลับมาเป็นลูกค้าที่ดีต่อไป ของสถาบันการเงิน

Visions

"เป็นบริษัทติดตามหนี้สิน ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการให้คำแนะนำ ให้ความรู้ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ตัดสินใจชำระหนี้ด้วยความสมัครใจ และกลับมาเป็นลูกค้าที่ดีต่อสถาบันการเงิน"

Missions

  • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกหนี้ และช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ลูกหนี้ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
  • ติดต่อลูกหนี้ด้วยความสุภาพ จริงใจ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันการเงิน
  • ดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย และให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลของสถาบันการเงิน

Organization