ABOUT US

บริษัท ลีกัล คอนเน็กท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางด้านกฎหมาย บริการเจรจาทวงถาม
และเร่งรัดหนี้สิน โดย ลีกัล คอนเน็กท์ ได้ดำเนินธุรกิจ ทางด้านกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี
ก่อนที่จะเข้ามาเริ่มทำธุรกิจเจรจาทวงถาม และเร่งรัดหนี้สิน ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อต้องการนำความรู้ทางกฎหมาย
มาแนะนำและแก้ไขปัญหาหนี้ ให้แก่สถาบันการเงิน และลูกหนี้อย่างเหมาะสม

VISION FROM CEO

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน ให้เป็นธุรกิจที่สร้างคุณประโยชน์ในวิถีทางของการให้ความรู้ทางการเงิน
และคำแนะนำตามหลักกฎหมาย เพื่อให้ลูกหนี้ได้แนวทางที่เหมาะสม ในการพิจารณาและตัดสินใจชำระหนี้ด้วยความสมัครใจ

SUSTAINABILITY

ลีกัล คอนเน็กท์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มายึดถือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

home_sustainability-01
home_missions-01

MISSIONS

พันธกิจองค์กร

» บริหารงานภายใต้กรอบของกฎหมาย
» บริหารจัดการด้วยคุณธรรม ให้ความสำคัญ
กับปัญหาของลูกหนี้
» นำเสนอข้อเท็จจริง และให้ความรู้ตามขั้นตอนในกระบวนการของกฎหมายที่ถูกต้อง
» ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ ใส่ใจ ให้ความช่วยเหลือ
เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ว่าจ้าง

SERVICE

ดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางด้านกฎหมาย บริการเจรจาทวงถาม และเร่งรัดหนี้สิน
บริหารงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีทำงานที่เป็นมืออาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อสถาบันการเงิน และลูกหนี้

ให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย โดยมี บริษัท เค. สมิธ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นพันธมิตรในการให้บริการด้านสัญญา ลงทุน และอสังหาริมทรัพย์..

ให้บริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สินให้แก่กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน โดยเป็นหนี้สินที่ลูกหนี้คงค้างชำระ หรือหนี้สินด้อยคุณภาพ เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้สินเชื่อเช่าซื้อ..

NEW & ACTIVITIES

รับสมัครพนักงาน

ลีกัล คอนเน็กท์ มองหาเพื่อนร่วมทีม 10 ตำแหน่ง มาร่วมเป็ … รับสมัครพน...

XMEs Awards 2021

คุณอนุตม์ กรกำแหง CEO Legal Connect ได้เข้ารับรางวัล XM … XMEs Award...

วิธีแก้ปัญหาหนี้

1. ตรวจสอบสถานะของหนี้ที่มีในปัจจุบัน ทั้งต้นเงิน และดอกเบี้ย
2. กำหนดเป้าหมาย และวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นลำดับ
3. สร้างวินัย ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4. ติดตามผลลัพธ์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น

WHAT OUR CUSTOMERS ARE SAYING

ให้คำปรึกษาตามหลัก
และมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน
ช่วยวางแผนอย่างต่อเนื่อง
และบริการเป็นกันเอง

Name Xxxxx

ให้คำแนะนำ และบริการ
เป็นกันเองมากค่ะ

Name Xxxxx

ติดตามและดำเนินงานรวดเร็ว
ติดต่อง่าย และช่วยเหลือ
ทุกขั้นตอน

Name Xxxxx

ใส่ใจและติดตามความคืบหน้า
ทุกขั้นตอนอย่างดร

Name Xxxxx

OUR CLIENTS

client_logo-01
client_logo-02
strong
TIDLOR-4