ABOUT US

บริษัท ลีกัล คอนเน็กท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางด้านกฎหมาย บริการเจรจาทวงถาม
และบริหารหนี้สิน โดย ลีกัล คอนเน็กท์ ได้ดำเนินธุรกิจ ทางด้านกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี
ก่อนที่จะเข้ามาเริ่มทำธุรกิจเจรจา ทวงถามและบริหารหนี้สินในปี พ.ศ. 2559 เพื่อต้องการนำความรู้ทางกฎหมาย
มาแนะนำและแก้ไขปัญหาให้แก่สถาบันการเงินและลูกหนี้อย่างตรงไปตรงมา

VISION FROM CEO

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของธุรกิจที่มีอยู่เดิมให้กลาย
เป็นธุรกิจที่สร้างคุณประโยชน์ในวิถีทางของการให้ความรู้
และคำแนะนำตามหลักการของกฎหมาย เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
เรื่องหนี้เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้

SUSTAINABILITY

Legal Connect has deployed to use
the Philosophy of Sufficiency Economy as
a guiding principle of its business conduct.

home_sustainability-01
home_missions-01

MISSIONS

พันธกิจองค์กร

» บริหารงานภายในกรอบของกฎหมาย
» บริหารจัดการด้วยคุณธรรม ให้ความสำคัญ
กับปัญหาของลูกหนี้ด้วยความจริงใจ
» นำเสนอข้อเท็จจริง และให้ความรู้ตามขั้นตอน
และกระบวนการของกฎหมายที่ถูกต้อง
» ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ ใส่ใจ ให้ความช่วยเหลือ
เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจ

SERVICE

ดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางด้านกฎหมาย บริการเจรจาทวงถามและบริหารหนี้สิน
บริหารงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีทำงานที่เป็นมืออาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าและลูกหนี้

ให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีบริษัท เคสมิธ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นพันธมิตรในการให้บริการด้านกฎหมายในเรื่องการเงินและอสังหาริมทรัพย์..

ให้บริการติดตามทวงถามและบริหารหนี้สินให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทสถาบันการเงิน โดยเป็นหนี้สินที่ลูกหนี้คงค้างชำระ หรือหนี้ด้อยคุณภาพ อาทิ หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้สินเชื่อเช่าซื้อ..

NEW & ACTIVITIES

รับสมัครพนักงาน

ลีกัล คอนเน็กท์ มองหาเพื่อนร่วมทีม 5 ตำแหน่ง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

XMEs AWARDS 2020

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ลีกัล คอนเน็กท์ ได้เข้าชิงรางวัล "Newbie ธุรกิจน้องใ...

วิธีแก้ปัญหาหนี้

1. รู้สถานะของหนี้แต่ละประเภทในปัจจุบัน
2. กำหนดเป้าหมาย และวางแผนการแก้ปัญหาเป็นลำดับ
3. สร้างวินัย ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4. ติดตามผลลัพธ์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น

WHAT OUR CUSTOMERS ARE SAYING

ให้คำปรึกษาตามหลัก
และมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน
ช่วยวางแผนอย่างต่อเนื่อง
และบริการเป็นกันเอง

Name Xxxxx

ให้คำแนะนำ และบริการ
เป็นกันเองมากค่ะ

Name Xxxxx

ติดตามและดำเนินงานรวดเร็ว
ติดต่อง่าย และช่วยเหลือ
ทุกขั้นตอน

Name Xxxxx

ใส่ใจและติดตามความคืบหน้า
ทุกขั้นตอนอย่างดร

Name Xxxxx

OUR CLIENTS

client_logo-01
client_logo-02
client_logo-03