งานด้านกฎหมายที่ปรึกษากฎหมายและฟ้องคดี

Legal Connect service-01

ให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีบริษัท เคสมิธ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัดเป็นพันธมิตรในการให้บริการด้านสัญญา ลงทุน และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบัน ลีกัล คอนเน็กท์ รับว่าความและดำเนินคดีทั่วประเทศ โดยมีทนายความมากกว่า 40 คน ที่มุ่งเน้นการทำงานให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในการดำเนินคดีที่ถูกต้อง 

Legal Connect service-01

งานด้านติดตาม ทวงถามและบริหารหนี้สิน

Legal Connect service-02

ให้บริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สินให้แก่กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน โดยเป็นหนี้สินที่ลูกหนี้ค้างชำระ หรือหนี้สินด้อยคุณภาพ เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้สินเชื่อเช่าซื้อ ด้วยวิธีการจัดการที่มีระบบ ลีกัล คอนเน็กท์ มีทีมงานที่เข้าใจถึงปัญหา และพร้อมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ทุก ๆ ครั้งของการชำระหนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสถาบันการเงินและลูกหนี้

Legal Connect service-02

งานสืบทรัพย์และบังคับคดี

ให้บริการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ และบังคับคดีทั่วประเทศ ด้วยกระบวนการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การยึดทรัพย์สิน และอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ลีกัล คอนเน็กท์ มีทีมทำงานที่พร้อมรองรับการทำงานจำนวนมาก ผ่านระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐาน ซึ่งช่วยให้การประสานงานและติดตามการทำงานสืบทรัพย์บังคับคดี ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

เรามีทีมบังคับคดีดำเนินการทั่วประเทศกว่า 20 คน