งานด้านกฎหมายที่ปรึกษากฎหมายและฟ้องคดี

Legal Connect service-01

ให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีบริษัท เคสมิธ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัดเป็นพันธมิตรในการให้บริการด้านกฎหมายในเรื่องการเงินและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบัน ลีกัล คอนเน็กท์ รับว่าความและดำเนินคดีทั่วประเทศ รวมถึงมีสำนักงานสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยคงนโยบายที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง

Legal Connect service-01

งานด้านติดตาม ทวงถามและบริหารหนี้สิน

Legal Connect service-02

ให้บริการติดตามทวงถามและบริหารหนี้สินให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทสถาบันการเงิน โดยเป็นหนี้สินที่ลูกหนี้คงค้างชำระ หรือหนี้ด้อยคุณภาพ อาทิ หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้สินเชื่อเช่าซื้อ ด้วยวิธีการจัดการที่มีระบบอยู่ภายใต้กฎหมาย ลีกัล คอนเน็กท์มีทีมงานที่เข้าใจถึงปัญหา และพร้อมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สิน เพื่อให้ทุกๆ ครั้งของการชำระหนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งผู้ประกอบธุรกิจและลูกหนี้

Legal Connect service-02

งานสืบทรัพย์และบังคับคดี

รับสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ และบังคับคดีทั่วประเทศ โดยลีกัล คอนเน็กท์ สืบหาทรัพย์สินด้วยกระบวนการทำงานที่ทางราชการอนุญาตให้ดำเนินการได้ เพื่อให้การดำเนินงานยึดทรัพย์สินและอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ลีกัล คอนเน็กท์ มีทีมทำงานที่พร้อมรองรับการทำงานจำนวนมาก ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานที่ช่วยให้การประสานงานและติดตามการทำงานสืบทรัพย์บังคับคดี ระหว่างส่วนกลางและทีมสืบทรัพย์บังคับคดี เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

เรามีทีมบังคับคดีดำเนินการทั่วประเทศกว่า 20 คน