CSR จัดอบรมความรู้ทางการเงิน และการแก้ปัญหาหนี้

Legal Connect จัดกิจกรรม CSR อบรมความรู้ทางการเงิน และการแก้ปัญหาหนี้ ให้กับคณะครูโรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน