สัมภาษณ์ลงข่าว MGR Online

ลีกัล คอนเน็กท์ ให้สัมภาษณ์การทำธุรกิจกับทาง MGR Online บนวิถีของการทำงานบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง