สร้างคุณค่า ส่งต่อความรู้สู่สังคม

กิจกรรม อบรมความรู้ เรื่องทางการเงินการวางแผนการเงินและการแก้ปัญหาหนี้ ให้แก่คณะครูของโรงเรียนบ้านวังศรี จังหวัดเชียงใหม่