งานด้านกฎหมายที่ปรึกษากฎหมายและฟ้องคดี

Legal Connect service-01

ให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีบริษัท เคสมิธ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัดเป็นพันธมิตรในการให้บริการด้านกฎหมายในเรื่องการเงินและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบัน ลีกัล คอนเน็กท์ รับว่าความและดำเนินคดีทั่วประเทศ รวมถึงมีสำนักงานสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยคงนโยบายที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง

Legal Connect service-01

งานด้านติดตาม ทวงถามและบริหารหนี้สิน

Legal Connect service-02

ให้บริการติดตามทวงถามและบริหารหนี้สินให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทสถาบันการเงิน โดยเป็นหนี้สินที่ลูกหนี้คงค้างชำระ หรือหนี้ด้อยคุณภาพ อาทิ หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้สินเชื่อเช่าซื้อ ด้วยวิธีการจัดการที่มีระบบอยู่ภายใต้กฎหมาย ลีกัล คอนเน็กท์มีทีมงานที่เข้าใจถึงปัญหา และพร้อมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สิน เพื่อให้ทุกๆ ครั้งของการชำระหนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งผู้ประกอบธุรกิจและลูกหนี้

Legal Connect service-02