SUSTAINABILITY

Legal Connect has deployed
to use the Philosophy of Sufficiency Economy
as a guiding principle of its business conduct.

ลีกัล คอนเน็กท์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มายึดถือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ โดยเราทำงานด้วยความพอประมาณ ไม่เกินตัวเกินกำลังความสามารถ แต่จะค่อยๆ พัฒนาไปอย่างมีขั้นตอน เราใช้หลักของความมีเหตุผล แก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องมากที่สุด เราสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่องค์กรด้วยระบบการจัดการที่แตกต่าง สร้างนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน ทั้งยังมีเป้าหมายขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าที่มิใช่สถาบันการเงิน

นอกจากนี้ ลีกัล คอนเน็กท์ ยังมุ่งสร้างพนักงานให้มีความรู้ และคุณธรรม พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้พนักงานเข้าใจ และเข้าถึงการทำงานที่แท้จริง ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และสังคม เกิดวัฒนธรรมการส่งต่อความรู้ในการทำงานจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อบ่มเพาะให้เกิดความยั่งยืนของ ลีกัล คอนเน็กท์ ต่อไป

Corporate
Social
Responsibility
Policy

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ลีกัล คอนเน็กท์ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ในด้านต่างๆ ดังนี้

Fair
Operating
Practices

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ลีกัล คอนเน็กท์ ตระหนักถึงเรื่องการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรม
ไม่ทำธุรกิจเพื่อแข่งขันกับสถาบันการเงินใด แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า นักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนรอบบริษัท

Anti-
Corruption

การต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ลีกัล คอนเน็กท์ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้องในการทำงานทุกส่วน
ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักรู้ในผลเสียของการทุจริต คอร์รัปชั่น

Respect
Human Rights

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ลีกัล คอนเน็กท์ มีแนวทางในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อผู้ใด ไม่ว่าจะมีถิ่นกำเนิด สัญชาติ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ เพศ สีผิว ศาสนา ภาษา
หรือสถานะทางสังคมเช่นใด โดยมีการส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาส
ต่อบุคคลต่างๆ อย่างเสมอภาค รวมทั้งยังใช้เป็นหลักการสำคัญในการ
พัฒนางานส่วนทรัพยากรบุคคลของ ลีกัล คอนเน็กท์

Fair Treatment
with Employees

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

ลีกัล คอนเน็กท์ ให้ความสำคัญในคุณค่าของพนักงาน โดยผู้บริหารจะ
ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม มีเมตตา ใช้เหตุผล สนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่พนักงาน รวมทั้ง
ส่งเสริมการสร้างมุมมองความคิด ที่ถูกต้อง ให้รู้จักการสร้าง
ความสามัคคี สร้างคุณธรรม มีจริยธรรม และสร้างความเพียร
เพื่อให้พนักงานสามารถนำไป ใช้การดำเนินชีวิตด้วย นอกจากนี้
ลีกัล คอนเน็กท์ ยังได้จัด สวัสดิการให้เหมาะสม และเปิดโอกาส
ในการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผลจากพนักงาน

Responsibility to
Clients and
Deptors

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและลูกหนี้

ลีกัล คอนเน็กท์ มีหลักการ และแนวทางความรับผิดชอบต่อลูกค้า และลูกหนี้
ด้วยการพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ต่อทั้งลูกค้าและลูกหนี้ รวมถึงมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย มีการให้ข้อมูลตามความเป็นจริงและถูกต้องครบถ้วน
ตามปรัชญาในการทำงานของ ลีกัล คอนเน็กท์

Environment
Conservation

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ลีกัล คอนเน็กท์ ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดย
ลีกัล คอนเน็กท์ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัท
มาใช้ในการทำงาน เพื่อลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
และมีนโยบายการประหยัดพลังงาน เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของ ลีกัล คอนเน็กท์

Community and
Social Development

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ลีกัล คอนเน็กท์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม จึงเข้าร่วมกับโครงการต่างๆ ในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม
โดยมุ่งเน้นกิจกรรม สนับสนุนการศึกษา สนับสนุนศาสนา และร่วมสร้างอาชีพ
โดยเปิดโอกาสให้บุคคล ทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถแม้ไม่มีวุฒิการศึกษา
เข้าร่วมทำงานกับ ลีกัล คอนเน็กท์ ในบางตำแหน่ง

Innovation

นวัตกรรม

ลีกัล คอนเน็กท์ ได้พัฒนาการสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการบริหาร
การทำงานให้มีประสิทธิภาพและสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
เพื่อช่วยลดเวลาการทำงานและสร้างเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
อันจะทำให้พนักงานมีเวลานำมาพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในด้านต่างๆและไปสร้าง ประโยชน์ให้แก่ตนเอง ผู้อื่น สังคม ประเทศชาติ

8 Strategies
for driving
the organization,
The Sustainability
Framework of
The Legal Connect