SUSTAINABILITY

Legal Connect has applied
the Sufficiency Economy Philosophy
as guiding principle of its business conduct.

ลีกัล คอนเน็กท์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มายึดถือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ โดยเราทำงานด้วยความพอประมาณ ไม่เกินตัวเกินกำลังความสามารถ แต่จะค่อยๆ พัฒนาไปอย่างมีขั้นตอน เราใช้หลักของความมีเหตุผล แก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องมากที่สุด เราสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่องค์กรด้วยระบบการจัดการที่แตกต่าง สร้างนวัตกรรมในกระบวนการทำงานใหม่ ทั้งยังมีเป้าหมายขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าที่มิใช่สถาบันการเงิน

นอกจากนี้ ลีกัล คอนเน็กท์ ยังมุ่งสร้างพนักงานให้มีความรู้ และคุณธรรม พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้พนักงานเข้าใจ และเข้าถึงการทำงานที่แท้จริง ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และสังคม เกิดวัฒนธรรมการส่งต่อความรู้ในการทำงานจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อบ่มเพาะให้เกิดความยั่งยืนของ ลีกัล คอนเน็กท์ ต่อไป

Corporate
Social
Responisbility
Policy

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ลีกัล คอนเน็กท์ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางมาตรฐาน ที่ตลาด หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ในด้านต่างๆ ดังนี้

Fair
Operating
Practices

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ลีกัล คอนเน็กท์ ตระหนักถึงเรื่องการดำเนินธุรกิจ ที่สุจริต และเป็นธรรม ไม่ทำธุรกิจเพื่อแข่งขันกับสถาบัน การเงินใด แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า(สถาบันการเงิน) นักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนรอบบริษัท

Anti-
Corruption

การต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ลีกัล คอนเน็กท์ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้อง ในการทำงานทุกส่วน ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกให้ พนักงานตระหนักรู้ในผลเสียของการทุจริต คอร์รัปชั่น

Respect on
Human Rights

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ลีกัล คอนเน็กท์ มีแนวทางในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด ไม่ว่าจะมีถิ่นกำเนิด สัญชาติ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา หรือสถานะ ทางสังคม เช่นใด โดยมีการส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาส ต่อบุคคลต่างๆ อย่างเสมอภาค รวมทั้งยังใช้เป็นหลักการสำคัญในการ พัฒนางานส่วนทรัพยากรบุคคลของ ลีกัล คอนเน็กท์

Fair Treatment
to Employees

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

ลีกัล คอนเน็กท์ ให้ความสำคัญในคุณค่าของพนักงาน โดยผู้ บริหารจะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม มีเมตตา ใช้เหตุผล สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่พนักงาน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างมุมมองความคิด ที่ถูกต้อง ให้รู้จักการสร้างความสามัคคี สร้างคุณธรรม มีจริยธรรม และสร้างความเพียร เพื่อให้พนักงานสามารถนำไป ใช้การดำเนินชีวิตด้วย นอกจากนี้
ลีกัล คอนเน็กท์ ยังได้จัด สวัสดิการให้เหมาะสม และเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผลจากพนักงาน

Responsibility to
Clients and
deptors

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และลูกหนี้

ลีกัล คอนเน็กท์ มีหลักการ และแนวทางความรับผิดชอบต่อลูกค้า และลูกหนี้ ด้วยการพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อทั้งลูกค้า และลูกหนี้ รวมถึง มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพปลอดภัย มีการให้ข้อมูล ตามความเป็นจริง และถูกต้องครบถ้วน ตามปรัชญาในการ ทำงานของ ลีกัล คอนเน็กท์

Environment
Conservation

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ลีกัล คอนเน็กท์ ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการ ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดย ลีกัล คอนเน็กท์ นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมของบริษัทมาใช้ในการทำงานเพื่อลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และมีนโยบายการประหยัดพลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของ ลีกัล คอนเน็กท์

Community and
social develop-
ment

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ลีกัล คอนเน็กท์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม พัฒนาชุมชน และสังคม จึงเข้าร่วมกับโครงการช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมต่างๆ โดยมุ่งเน้นกิจกรรม สนับสนุนการศึกษา สนับสนุนศาสนา และร่วมสร้างอาชีพโดยเปิดโอกาสให้บุคคล ทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถแม้ไม่มีวุฒิการศึกษาเข้าร่วมทำงานกับ ลีกัล คอนเน็กท์ ในบางตำแหน่ง

Innovation

นวัตกรรม

ลีกัล คอนเน็กท์ ได้พัฒนาการสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช ้ในการบริหารการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างจิตสำนึกให้แก่ พนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำสิ่งใหม่ที่เป็น ประโยชน์ต่อการทำงาน เพื่อช่วยลดเวลาการทำงาน และสร้างเพิ่มประสิทธิภาพของงาน อันจะทำให้พนักงานมีเวลานำมา พัฒนา ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ และไปสร้าง ประโยชน์ให้แก่ตนเอง ผู้อื่น สังคม ประเทศชาติ

8 Strategies
Under Driving
Organizational
The Legal Connect
Sustainability
Framework