บริการของเรา

Our
Services

 

บริษัท ลีกัล คอนเน็กท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางด้านกฎหมาย บริการเจรจาทวงถามและบริหารหนี้สิน

บริหารงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีทำงานที่เป็นมืออาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าและลูกหนี้

งานด้านกฎหมาย
ที่ปรึกษากฎหมาย
และฟ้องคดี

ลีกัล
คอนเน็กท์

ให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีบริษัท เคสมิธ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
เป็นพันธมิตรในการให้บริการด้านกฎหมายในเรื่องการเงินและอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งปัจจุบัน ลีกัล คอนเน็กท์ รับว่าความและดำเนินคดีทั่วประเทศ
รวมถึงมีสำนักงานสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยคงนโยบายที่มุ่งเน้น
การให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง

งานด้านติดตาม
ทวงถามและ
บริหารหนี้สิน

ลีกัล
คอนเน็กท์

ให้บริการติดตามทวงถามและบริหารหนี้สินให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทสถาบันการเงิน โดยเป็นหนี้สินที่ลูกหนี้คงค้างชำระ หรือหนี้ด้อยคุณภาพ อาทิ หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้สินเชื่อเช่าซื้อ ด้วยวิธีการจัดการที่มีระบบอยู่ภายใต้กฎหมาย ลีกัล คอนเน็กท์มีทีมงานที่เข้าใจถึงปัญหาและพร้อมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สิน เพื่อให้ทุก ๆ ครั้งของการชำระหนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งผู้ประกอบธุรกิจและลูกหนี้

ติดต่อเรา

CONTACT US
TO DISCUSS
YOUR
REQUIREMENTS

บริษัท ลีกัล คอนเน็กท์ จำกัด

ชั้น 9 อาคารไทยวีรวัฒน์ เลขที่ 86/1 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทร. (+66) 0 2437 7155 | (+66) 0 2437 7156

 

contact us