บริการของเรา

Our
Services

 

บริษัท ลีกัล คอนเน็กท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางด้านกฎหมาย บริการเจรจาทวงถามและบริหารหนี้สิน

บริหารงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีทำงานที่เป็นมืออาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าและลูกหนี้

งานด้านกฎหมาย
ที่ปรึกษากฎหมาย
และฟ้องคดี

ลีกัล
คอนเน็กท์

ให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีบริษัท เค.สมิธ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นพันธมิตรในการให้บริการ ด้านกฎหมายในเรื่องการเงินและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบัน
ลีกัล คอนเน็กท์ รับว่าความและดำเนินคดี ทั่วประเทศ รวมถึงมีสำนักงานสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยคงนโยบายที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง

งานด้านติดตาม
ทวงถามและ
บริหารหนี้สิน

ลีกัล
คอนเน็กท์

ให้บริการติดตามทวงถามและบริหารหนี้สินให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทสถาบันการเงิน โดยเป็นหนี้สินที่ลูกหนี้คงค้างชำระ หรือหนี้ด้อยคุณภาพ อาทิ หนี้บัตรเครดิต หนี้สินชื่อส่วนบุคคล หนี้สินเชื่อเช่าซื้อ ด้วยวิธีการจัดการที่มีระบบอยู่ภายใต้กฎหมาย ลีกัล คอนเน็กท์มีทีมงานที่เข้าใจถึงปัญหาและพร้อมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สิน เพื่อให้ทุก ๆ ครั้งของการชำระหนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสถาบันการเงินและลูกหนี้

ติดต่อเรา

CONTACT US
TO DISCUSS
YOUR RE-
QUIREMENTS

บริษัท ลีกัล คอนเน็กท์ จำกัด

เลขที่ 86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

 

contact us